Idea Projektu


Podstawowym celem Programu „Latarnia Środowiskowa” jest pomoc gminom oraz przedsiębiorstwom w Polsce sprostać wymogom środowiskowym. Z tego programu mogą skorzystać wszystkie branże przemysłu, transportu czy handlu. Główna strategia opiera się na systematycznym rozwoju i opracowaniu kryteriów certyfikacji dla danego przemysłu. Ważna jest systematyczna praca nad spełnieniem tych kryteriów. Przedsiębiorstwa otrzymują certyfikat po spełnieniu wymagań środowiskowych ustalonych przez Program „Latarni Środowiskowej”.

Idea programu będzie miała zastosowania w przypadku zidentyfikowania przez podmioty aspektów środowiskowych, które może nadzorować oraz na które może mieć wpływ. Zakres zastosowania wymagań programu będzie zależał od takich czynników, jak polityka środowiskowa organizacji, charakter działań, wyrobów i usług oraz lokalizacji i warunków w jakich organizacja działa. Program nie ustala bezwzględnych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej. Wymaga się jedynie podjęcia zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej, tj. organizacja będzie działała zgodnie z założeniami programu, zapobiegała zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne oraz zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia.

Uczestnictwo w programie zobowiązuje do przygotowania 3-letniego planu działania w firmach, w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko i oszczędzania zasobów naturalnych. Według planu projekt musi być realizowany jako współpraca pracowników, kierownictwa firm oraz władz gminy i skupiać się również na środowisku pracy. W rezultacie firmy, które przygotują się, aby wykonać założony plan działania, będą mogły podzielić się doświadczeniami z innymi firmami w obrębie podobnej działalności. Na podstawie przeprowadzonych audytów określone będą lokalne kryteria oceny efektów wprowadzonych zmian.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska