Wstęp


Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej opiera się na przeświadczeniu, że wzrost gospodarczy, postęp społeczny i ochrona środowiska w równym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości naszego życia. Co więcej, są one ze sobą powiązane. Należy zatem zapewnić między nimi taką równowagę, która umożliwi zrównoważony rozwój w Europie i na całym świecie, innymi słowy, rozwój, który pozwoli także przyszłym pokoleniom korzystać z dobrodziejstw wysokiej jakości życia.

Zapobieganie jest korzystniejsze od usuwania skutków, gdyż łatwiej jest zaradzać zanieczyszczeniom u źródła niż zwalczać ich skutki. Zrównoważony rozwój obejmuje zatem ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego. W wymiarze światowym oznacza to zapewnienie utrzymania pełnej różnorodności form życia na Ziemi oraz poszanowanie ograniczonych zasobów naturalnych naszej planety.

UE usiłuje zaradzić problemom zanieczyszczania środowiska i nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych przez ustanawianie wysokich norm w zakresie ochrony środowiska oraz przez propagowanie nowych metod pracy i czystszych technologii. Ekologiczne innowacje i technologie sprzyjają nie tylko środowisku. Otwierają one również nowe możliwości dla wzrostu gospodarczego, stanowiąc atut przedsiębiorstw w UE i przyczyniając się do ich konkurencyjności, tworzenia nowych miejsc pracy i wspierania postępu społecznego. Istotną sprawą jest też poszerzanie wiedzy na temat skomplikowanego wzajemnego oddziaływania pomiędzy substancjami zanieczyszczającymi a zdrowiem ludzkim, w związku ze stałym narażeniem na oddziaływanie różnych substancji występujących w połączeniu ze sobą. Plan działania na rzecz środowiska i zdrowia dostarcza więcej informacji na ten temat dzięki badaniom skupiającym się na długookresowym monitorowaniu zdrowia ludzkiego i otaczającego nas środowiska. Wiedza zdobyta w ten sposób jest wykorzystywana do zredukowania zagrożenia zdrowia ludzkiego przez zanieczyszczenie środowiska.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska