Aktualności

Wystawa fotograficzna "Moja miejscowość to nie wysypisko śmieci"

Prowadzenie nieuporządkowanej gospodarki odpadami, w szczególności zaś niezgodne z prawem przemieszczanie, zbieranie oraz unieszkodliwianie odpadów może powodować negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi.

Dlatego należy podejmować wszelkie wysiłki, nie tylko w celu niedopuszczenia do wystąpienia negatywnych skutków postępowania z odpadami, ale przede wszystkim, w celu przeciwdziałania postępowaniu z odpadami w sposób niezgodny z prawem.

„Dzikie wysypiska” spotkać można niemal wszędzie, na ogół są to miejsca ustronne, oddalone od siedzib ludzkich, szczególnie na terenach wiejskich, a odpady znajdują się wzdłuż dróg, rzek i rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych, w lasach oraz naturalnych lub sztucznych zagłębieniach terenu.

Problem „dzikich wysypisk” dotyczy także regionu tarnowskiego. Wychodząc naprzeciw temu groźnemu zjawisku Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, z siedzibą w Tarnowie, zorganizowało wystawę fotograficzną obrazującą miejsca, które mieszkańcy Tarnowca upodobali sobie jako składowiska swoich odpadów. Wystawa nosi tytuł: „Moja miejscowość to nie wysypisko śmieci” i jest pilotażowym projektem ogólnopolskiej kampanii społecznej przeciw dzikim wysypiskom śmieci gospodarczych. – mówi Agnieszka Kuk-Masiuk, prezes ECOŚ, mieszkanka Tarnowca.

Wystawę, która cieszy się dużym zainteresowaniem, można oglądać w Kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu. Wkrótce zostanie ona przeniesiona do miejscowego Zespołu Szkół Publicznych. Wystawa ta ma przede wszystkim uczulić mieszkańców na istniejący problem zarówno ekologiczny jak i również estetyczny. Europejskie Centrum Ochrony Środowiska planuje w najbliższej przyszłości przeprowadzenie podobnych akcji na terenie całego województwa małopolskiego, jak i również całego kraju.

Copyright © 2007 Europejskie Centrum Ochrony Środowiska